Zápis a usnesení z členské schůze MO Bruntál (26.02.2011)
- Zápis z členské MO Bruntál schůze konané dne 26.02.2011
- Usnesení z výroční členské schůze MO Bruntál konané dne 26.2.2011


Zápis z členské schůze konané dne 26.2.2011

 
Schůzi zahájil a řídil předseda MO V. Janíček.
 
 V úvodu schůze přivítal přítomné členy a seznámil je s programem schůze. Vzhledem k malé účasti na schůzi předložil návrh na hlasování o platnosti závazných bodů přijatých na této schůzi pro celou členskou základnu. Bylo provedeno hlasování a návrh byl všemi hlasy schválen.
 Dále byla provedena volba pracovních komisí. Přítomní schválili pracovní komise v následujícím složení:
mandátová komise: p. Chylík Z., Konečný St., Klein V. st.
návrhová komise: p. Bc. Navrátil St., Klein Jiří, Ing. J. Sobek
 
1. Kontrola plnění usnesení z minulé čl. schůze
 bod 1) – 2) tyto body schvalovaly materiály předložené minulé čl. schůzi
 bod 3) ukládal výboru MO uplatnit od r. 2011 nový způsob plnění pracovní povinnosti,
dále ukládal výboru pokračovat v řešení majetkoprávních vztahů k rybochov. zařízení – splněno
bod 4) ukládal členům řádné plnění povinností (včasné odevzdávání sumářů, jejich řádné uzavření, udrž. pořádku u vody a pod.) – splněno částečně
 
Zpráva o činnosti MO za období od 1.3.2010 do 28.2.2011
 
Byla podána informace o průběhu oslav 80. výročí založení MO. V rámci těchto oslav proběhlo slavnostní zasedání výboru MO rozšířené o představitele VÚS, MÚ a významné sponzory naší organizace a dále byl uspořádán slavnostní večírek v sále Společenského domu.
 
Práce výboru MO - výbor se scházel pravidelně 1x měsíčně, projednával problematiku RZ, potřeb revírů, zaměření pracovní činnosti, potřebné nákupy a pod. O sporných bodech bylo rozhodováno hlasováním.
Informace o dění v MO byly zveřejňovány ve vývěsních skříňkách na RZ a prodejně rybářských potřeb a na internetových stránkách MO.
V r. 2010 bylo dořešeno odkoupení části pozemků RZ od PF ČR za částku 89 tis. Kč. Zbývá dořešit odkoupení pozemků o rozloze cca 22.000 m² od MÚ Bruntál v hodnotě cca 850 tis. Kč. Tento prodej je již schválen a fin. úhrada musí proběhnout do 31.12.2011. Přes původní přislib VÚS na bezúročnou půjčku v plné výši byla po projednání na VÚS prozatím schválena půjčka ve výši 500.000 Kč s tím, že MO musí doložit fin. uzávěrky za r. 2009 a 2010 a finanční rozvahu na r. 2011.
Tyto materiály budou VÚS zaslány s tím, že MO bude žádat navýšení půjčky alespoň na 650 tis. Kč, aby bylo možno v r. 2011 profinancování potřeb MO, zejména nutná údržba RZ a zajištění výlovů a provozu líhně.
Pokud nebude poskytnuta půjčka alespoň o 150 tis. Kč vyšší než je v současné době schválena, bude nutno výrazně omezit činnost MO, neboť podle smlouvy o smlouvě budoucí musí být prodej uskutečněn nejpozději do 31.12. t.r.. V opačném případě by bylo nutno tento prodej opětovně schvalovat Radou MěÚ a zastupitelstvem a není zaručeno, že by kupní cena nebyla výrazně vyšší.
Práci výboru zhodnotil předseda MO jako vcelku dobrou.
 
Stav čl. základny, prac. povinnost- ke 26.2.2011 má naše MO celkem 972 členů. Pracovní povinnost je stanovena na 10 hod./1 rok a hodnota 1 prac. hod. na 60,- Kč. Pro rok 2011 byly zrušeny všechny výjimky z pracovní povinnosti. Tento způsob plnění prac. povinnosti navrhuje výbor zachovat i pro r. 2012.
 
Rybářská stráž– zapojeno 16 členů MO, z toho u 7 členů byla v minulosti rozšířena působnost na revíry VÚS. Po opatřeních přijatých v r. 2010 došlo k částečnému zlepšení činnosti RS a její činnost je možno hodnotit jako uspokojivou. Na dobré úrovni je spolupráce s profesionální rybářskou stráží. V r. 2010 řešila RS 107 přestupků, z toho v 7 případech byly přestupky řešeny zadržením povolenky. Přestupky zjištěné při společných kontrolách s prof. RS jsou vykazovány členy profes. RS.
Bylo zdůrazněno, že je nutno tomuto úseku činnost věnovat soustavnou pozornost, zejména na revíru SH a Oborná 1A. Předseda upozormil členy na to, že veškeré závažné přestupky jsou hlášeny OŽP KÚ Ostrava, který ukládá finanční postihy.
 
Práce s mládeží - nadále přetrvává pokles zájmu dětí o rybaření. V r. 2010 pracovalo v základním kroužku jen 6 dětí. Zákl. kroužek se schází 1x týdně a je zakončen testy a soutěží o zlatou udici.
I v loňském roce byl pro registrované děti uspořádán letní tábor na revíru Štěrkáč v Otrokovicích. Tohoto tábora se zúčastnilo 27 mladých rybářů a jeho průběh byl velmi dobrý. Poděkování za průběh tábora patří p. Kovaříkovi, Novosádovi, Mazurovi, Kleinovi, Fořtovi a dalším.
 
Vodní plochy- rozloha obhospodařovaných vodních ploch se v r. 2010 nezměnila.
 
Revír 471208 Oborná– uloveno našimi členy 550 kg ryb. Na revíru bylo průběžně prováděno kosení travního porostu, likvidace náletových dřevin a úklid odpadků. Tento revír byl v minulém roce navštěvován převážně členy jiných organizací (Krnov, Vrbno p. Pr.) i přesto, že je dobře zarybněn.

Revír 471024 Kobylí rybník– uloveno našimi členy 700 kg ryb. Byl prováděn úklid a kosení travního porostu

Revír 471169 Bukový rybník - našimi členy uloveno 1142 kg ryb. Na revíru bylo průběžně prováděno kosení travního porostu, likvidace náletových dřevin a úklid odpadků.
Rybník Milotice – Jelení - je využíván jako chovný a dosahované přírůstky jsou velmi dobré. Na tomto rybníku bylo průběžně prováděno kosení travního porostu a likvidace náletových dřevin. Byla provedena oprava sloviště.

Revír 473069 – Opava 8 - našimi členy uloveno 252 ks lososovitých ryb o hmotnosti 75 kg

Revír 473301 - Černý potok - našimi členy uloveno 40 ks lososovitých ryb o hmotnosti 13 kg
 
Počty úlovků na pstruhových vodách jsou srovnatelné s r. 2009, oproti předešlým letům však došlo k poklesu úlovků, což bylo zapříčiněno jak poklesem počtu docházek na těchto revírech, tak i výskytem predátorů (volavka, kormorán).
 
Rybochovné zařízení Kocián - byly prováděny práce na údržbě rybníků. Náročná byla oprava bortících se břehů na rybníku č. 6, které bylo nutno zpevnit tyčovinou a navézt zeminu. Vzhledem k tomu, že jsou narušeny břehy i ostatních rybníků, bude nutno co nejdříve provést opravy i na nich. Vzhledem k nutnosti odkoupení areálu RZ však pokračování těchto prací bude závislé na finančních prostředcích, které bude mít MO v letošním roce k dispozici. Velkým problémem zůstává i nadále kvalita vody, která RZ napájí.
 
 V závěru svého vystoupení poděkoval předseda členům výboru za odvedenou práci a dále poděkoval všem členům a sponzorům, kteří přispěli k dosaženým výsledkům.
 
Všem přítomným popřál mnoho rybářských i osobních úspěchů v r. 2011.
 
Zpráva hospodáře MO
Hospodář MO p. Pešek ve své zprávě informoval o plnění zarybňovací povinnosti na jednotlivých revírech. Zarybnění revírů bylo provedeno ve značné míře rybami z vlastní produkce. Dále seznámil přítomné s výrobou ryb na vlastním rybochovném zařízení, produkcí ryb a komorování.
Poděkoval skupině členů podílejících se na práci v líhni a RZ. Upozornil na změny rybářského řádu, zejména na lovnou míru úhoře říčního 50 cm a na trvající zákaz protihrotů na pstruhových vodách.
Vyzval též rybáře, aby ve větší míře navštěvovali revír Oborná 1A, kde hlavně členové okolních organizací mají zdárné úlovky.
 
4. Zpráva o finančním hospodaření a rozpočtu na r. 2011
Pan Novosád informoval přítomné o příjmech a čerpání finančních prostředků v r. 2010. Oproti rozpočtu bylo v r. 2010 dosaženy úspory v čerpání fin. prostředků ve výši 57 500,- Kč.
Dále předložil návrh rozpočtu na r. 2011, který je postaven jako vyrovnaný a je v něm zahrnuta i přislíbená půjčka na nákup pozemků areálu RZ. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný a počítá s celkovou částkou 1 591 tis. Kč.
 
5. Zpráva dozorčí komise
Předseda DK p. Mazur přednesl zprávu o činnosti DK za uplynulé období. DK byla přítomna při výlovech, prodeji povolenek, vysazování ryb a dalších činnostech MO.
Byla provedena inventarizace majetku, kontrola pokladny a kontrola spotřeby pohonných hmot.
V průběhu roku byly řešeny 3 přestupky našich členů, ve všech případech byly přestupky řešeny odebráním povolenky.
 
6. Diskuze
p. Horák - připomínka k vysazování malých kaprů.
Hospodářem MO byla podána informace o předepsané míře vysazovaných ryb s tím, že vždy je vysazována část ryb, která má lovnou míru.
 
p. Hoza - připomínka k chování rybářů u vody udržování pořádku, rozdělávání ohňů a pod.
Hospodář vysvětlil problematiku dokazování původců těchto jevů a nechutné tahanice při řešení těchto přestupků.
 
Další připomínky směřovaly k problematice stanování na rev. 471169 Bukový, napadání členů RS a problematice zarybňování rev. Lomnický potok 1A.
Dotazy byly zodpovězeny předsedou MO.
 
7. Usnesení
Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení z členské schůze. Na návrh předsedy MO byl tento návrh doplněn a bod, v němž se ukládá uskutečňovat ve větším měřítku než dosud skupinové kontroly za účasti policie ČR.
 
Tento návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
 
V závěruschůze poděkoval předseda přítomným za aktivní účast na schůzi a popřál všem mnoho osobních i rybářských úspěchů.
 
 
Příloha: usnesení z členské schůze konané dne 16.2.2011
 
 
Zapsal: P. Haderka, jednatel MO
 
 Vilém J a n í č e k
 předseda MO


 


U S N E S E N Í
Z VÝROČNÍ SCHŮZE MO ČRS BRUNTÁL
konané dne 26.2.2011


Členská schůze schvaluje:
zprávu o činnosti MO za období od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2011 včetně zprávy hospodáře
zprávu o finančním hospodaření za rok 2010
zprávu dozorčí komise za rok 2010
rozpočet na rok 2011 
členská schůze hlasováním rozhodla v souladu s jednacím řádem o tom, že její usnesení je závazné pro všechny členy MO
 

Členská schůze ukládá:

výboru MO:

zajistit v roce 2011 řádné čerpání finančních prostředků dle rozpočtu a zajistit řádný chod organizace
trvale kontrolovat činnost rybářské stráže a přijímat opatření ke zkvalitnění její činnosti. V průběhu roku zorganizovat kontroly za účasti PČR a skupiny členů RS na revíru Slezská Harta.
nadále uplatňovat plnění pracovní povinnosti úplatnou formou při zakoupení povolenky, přičemž hodnota 1 brigádnické hodiny je stanovena na 60,-Kč/1 hod. tj. úhrada 600,- Kč/1 rok s tím, že pro rok 2011 (tzn. při prodeji povolenek na r. 2012) nebudou uplatněny žádné výjimky z tohoto plnění, mimo případy hodné zvláštního zřetele.  Pracovní povinnost je možno splnit dodáním naturálií. Na toto plnění je možno použít jen materiál potřebný pro činnost MO a to v množství, jehož tržní hodnota odpovídá hodnotě celoroční pracovní povinnosti.
Dořešit s VÚS Ostrava poskytnutí úvěru na nákup pozemků, na nichž se rozkládá rybochovné zařízení a které ještě nejsou majetkem naší MO.

 b) členům MO:

odevzdat do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenek řádně uzavřené sumáře včetně součtu všech docházek na jednotlivých revírech (včetně docházek bez úlovku).
ukládá těm členům, kteří si budou kupovat povolenku na rok 2012 před 15. 1. 2012 povinnost, odevzdat povolenku za rok 2011 s řádně provedenou sumarizací úlovků a docházek při zakoupení povolenky narok 2012.
při lovu na všech revírech udržovat pořádek na místě lovu a před odchodem od vody provést úklid místa lovu.
 
 
V Bruntále 26.2.2011

vložil: Vilém Janíček | zveřejněno: 26. 02. 2011 | přečteno: 1305x©2012 - ČRS MO Bruntál, z.s. | převzetí obsahu stránek bez souhlasu vedení ČRS MO Bruntál, z.s. není povoleno | tiskové chyby vyhrazeny.

Webové stránky vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Další stránky věnované phpRS - www.phprs.net.
Layout: White light - Upravil: JoeSoft. Layout (vzhled) byl dále přizbůsoben.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem, logotypy apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.