Zápis a usnesení z členské schůze MO Bruntál (23.03.2013)
- Zápis z členské schůze MO Bruntál konané dne 23.03.2013
- Usnesení z výroční členské schůze MO Bruntál konané dne 23.3.2013

 

Zápis z členské schůze MO Bruntál konané dne 23.3.2013


Schůzi zahájil předseda MO p. Janíček, přivítal členy, s ohledem na malou účast na schůzi bylo provedeno hlasování o platnosti závazných bodů přijatých na této schůzi. Bylo provedeno hlasování a všemi hlasy schváleno navržené opatření.
Předseda přednesl návrh programu schůze, který byl odsouhlasen.
 
Dále pak byly uctěny památka zesnulým členům organizace minutou ticha.

Volby komisí:
- mandátová  komise: pp. Konečný, Klein V.a Chylík
návrhová komise: pp. Navrátil, Klein Jiří a p. Kozár
Navržené komise byly schváleny hlasováním.
 
 
Kontrola plnění usnesení a zpráva o činnosti MO za uplynulé období:
Předseda zhodnotil usnesení z minulé členské schůze z loňského roku.

Hovořil o jednotlivých bodech usnesení:

bod 1 byl schvalovací,

bod 2
- kontrola čerpání finančních prostředků a splácení půjčky na zakoupení RZ Kocián ve výši 650 tis. na VÚS –splněno
- trvalá kontrola RS - došlo ke zlepšení situace, byly provedeny kontroly za účasti Policie ČR a profesionální RS
- pracovní povinnosti členů  - splněno
- řešení diskus. příspěvku p. Benče z VČS 2012 - pan Benč měl doložit podklady k jeho vyjádření, přes několikeré výzvy se nedostavil do výboru MO, výbor se nadále touto problematikou již nezabýval včasné odevzdání sumářů a součty docházek -  stále se nachází povolenky bez vyplnění potřebných údajů  – úkol splněn  částečně. 
- udržování pořádku u vody – plněno částečně
- ředseda zhodnotil usnesení jako splněné
 
Pan Janíček přednesl zprávu o činnosti MO od 01.03.2012 do 28.02.2013
 
Předseda seznámil přítomné z činností výboru za uplynulé období
Práce výboru MO -   výbor se pravidelně scházel 1x měsíčně, projednával problematiku MO, RZ a potřeb revírů, vyhodnocoval brigádnickou činnost na RZ, potřebné nákupy. Rozhodování bylo prováděno hlasováním výboru. Mimořádně se věnoval úsporným opatřením pro zdárné splacení půjčky na nákup RZ Kocián. Nadále ještě zbývá dokoupit část pozemku od Pozemkového fondu. Informace o dění MO jsou vyvěšovány ve skříňkách na RZ, v prodejně rybářských potřeb p. Kačura a na internetových stránkách.
Práce výboru zhodnotil předseda jako dobrou.
Údržba revírů a ostatní činnost na RZ zajišťuje hospodář a úzký kolektiv pracovníků, kterému je nutno poděkovat za dobře odvedenou práci
 
Stav čl. základny k 31.12.2012:
- počet členů celkem 837 členů
- z toho 50 žen
- 695 mužů
ostatní jsou členové do 18 let a mládež do 15 let.
V r. 2012 došlo ke snížení stavu o 23 členů.
 
Pracovní povinnost je pro rok 2013 stanovena na 60,-Kč/hod a 10 hod./rok formou úhrady. Ve zvláště naléhavých případech je možno poskytnou výjimku a to na základě žádosti s doložením příslušných dokladů, která musí být podána do 30.11. předcházejícího roku.
Péče o revíry nedošlo k žádnému navýšení vodních ploch, zůstávají revíry Bukový, Černý potok 1A, Oborná1 a 1A, chovné potoky, Jelení a RZ Kocián.
 
Dozorčí komise - její činnost byla hodnocena jako dobrá.
Rybářská stráž - celkem 15 členů, byly prováděny společné kontroly s profesionální RS, bylo zadrženo 15 povolenek.
 
Výbor MO řeší problematiku RS, při kontrolách našich členů RS ve spolupráci s profesionálními členy RS jsou kontroly vykazovány pouze členy profesionální RS. Pro letošní rok jsou náročnější měřítka pro činnost rybářské stráže, je nová evidence kontrol jednotlivých členů a na jednotlivých revírech.
Vážné přestupky byly řešeny odebráním povolenky, drobné závady byly řešeny domluvou. Nutno věnovat péči revíru Oborná a neustále zajišťovat kontrolu na Hartě. Od letošního roku jsou řešeny přestupky na místně příslušném úřadu, pro naše členy v Bruntále na odboru životního prostředí MěÚ Bruntál.
 
Práce s mládeží - v minulém období došlo ke snížení počtu mladých rybářů, v letošním roce je zapojeno v základním kroužku 11 dětí. Kroužek se schází 1x týdně a na zakončení je uspořádána soutěž o Zlatou udici. Vedením kroužku jsou pověřeni pp Klein Václav st. a Klein Václav ml.
V roce 2012 byl, uspořádám letní tábor v Otrokovicích. Jeho úroveň byla stejně jako v předcházejících letech velmi dobrá
 
Stav vodních ploch: proti roku 2012 nezměněn
revír Oborná o rozloze 10ha  předseda hovořil o počtu úlovků na tomto revíru. Na revíru bylo provedeno kosení travin, úklid odpadků a prořez náletových dřevin.
Kobylí rybník o rozloze 1,5ha - na tomto revíru došlo k nárůstu úlovků oproti loňskému roku o 900 kg ryb. Na revíru bylo provedeno kosení travin a úklid odpadků.
Bukový rybník o rozloze 5 ha  - došlo také ke zlepšení počtu úlovků. Byl proveden úklid a kosení travin.
Rybník Jelení - chovný, bylo provedeno kácení dřevin, a běžná údržby rybníku.
Opava 8 - došlo ke zvýšení počtu úlovků hlavně díky vysazení PO ze Slovenska.
Černý potok - úlovky zůstaly na stejné výši jako loni.
Slezská Harta - našimi členy bylo uloveno 7321 ks ryb o celkové váze 11 788 kg
Rybochovné zařízení - byly provedeny práce na údržbě rybníků, bez větších akcí. Velkou problematikou zůstává kvalita napájecí vody pro rybochovné zařízení, která je značně ovlivněna pasoucími se kravami podél toku napájecího potoka.
Za rok 2012 byla produkce líhně hodnocena jako zdařilá a to jak co do množství, tak i ekonomicky.
.
Následně předseda poděkoval výboru za dobrou práci, poděkoval sponzorům: tiskárně K-tisk, cestovní kanceláři ATIS, rybářské potřeby pana Kačura, firmě Havlík Opal s r.o. a dalším při řešení sponzorských darů zejména na zajištění akcí pro děti a mládež.
 
Předseda se omluvil členům za problémy při prodeji povolenek na letošní rok. Důvodem zdržení při prodeji povolenek byla nutnost výměny nových členských průkazů opatřených čárovým kódem a problematikou nového programu evidence členů a v neposlední řadě též poruchou stávajícího počítače
 
Závěrem předseda poděkoval členům za odvedenou práci a popřál mnoho rybářských i osobních úspěchů v letošním roce. Závěrem zdůraznil, že rok 2013 bude opět pro organizaci velmi finančně náročný z důvodu splácení půjčky na nákup pozemků RZ a odkoupením poslední části pozemku.
 
Zpráva hospodáře místní organizace
Pan Pešek přednesl zprávu hospodáře, informoval o plnění zarybňovací povinnosti na jednotlivých revírech, převážně z vlastní produkce. Na líhni bylo v roce 2012 vyprodukováno za 164 tis Kč násad. Hlavní produkce byla: pstruh obecný, lipan, kapr, štika a lín a candát.  Bylo odchováno 130 tis. kusů PO. Dále byly sloveny chovné potoky. Hospodář seznámil přítomné s množstvím vyrobených jednotlivých druhů ryb na rybochovném zařízení Kocián a poděkoval skupině pracovníků podílejících se na produkci ryb.

 Změny v BPVRP
- na mimopstruhových revírech se ruší podzimní hájení a hospodář má možnost 2x ročně hájit revír).
- po ulovení dvou ks vyjmenovaných ryb končí denní lov. Jedná se o ryby: kapr,bolen,candát,sumec a štika dle BPVRP.
- okoun říční je hájen dle textu BPVRP
- osvětlení při lovu může být pouze elektrické a v revírech na nichž je možno lovit 24 hodin je světlo povinné.
- zápis kapra do sumáře musí být proveden slovně „ KAPR“ a každá vyjmenovaná ryba musí být zapsána na jednotlivý řádek.
Osoba lovící ryby musí mít u sebe podběrák a členský průkaz opatřený fotografií.
Následně hospodář informoval o zrušení chráněných rybích oblastí na revíru Bukový a Oborná od letošního roku.
 
 
Zpráva o finančním hospodaření a rozpočtu na rok 2011.
Pan Novosád informoval o příjmech a nákladech organizace. Odvody za povolenky a členské známky jsou řádně a ve stanovených termínech odváděny VÚS. Podrobně hovořil o jednotlivých nákladových a  příjmových položkách a seznámil přítomné se stavem pokladny a účtů k datu 31.12.2012. Hospodařením organizace za rok 2012 byl vytvořen zisk ve výši 98 tis. Kč. 
Dále pak hovořil o stavu hmotného majetku, drobného hmotného majetku, odpisech a ostatních položkách. Předložil rozpočet pro letošní rok, rozpočet ve výši 523 tis Kč je postaven jako vyrovnaný (včetně splátky za půjčku).
 
Zpráva dozorčí komise
Pan Konečný přednesl zprávu dozorčí komise od 1.1. 2012 do 31.12.2012.
Členové DK jsou přítomni na výlovech, schůzích výboru MO, při prodeji povolenek a kontrolách pokladny. Podíleli se na konání soutěže mládeže Zlatá udice. Členové dozorčí komise prováděli v průběhu roku 2012 vždy 2x v měsíci namátkové kontroly zaměřené na chod rybochovného zařízení a na hospodaření se svěřeným majetkem.
Při roční inventuře za rok 2012 nebylo shledáno závad v evidenci majetku organizace.  Za rok 2012 nebyly podány žádné stížnosti ani nebyly zjištěny závady.
Dozorčí komise se dále prováděla kontroly při vysazování ryb, kontrole spotřeby PHM  vozidla AVIA, agregátů a křovinořezů, sekačky a motorové pily
Při řešení přestupků je dána možnost přestupcům dávána možnost odpracovat mimořádné brigádnické hodiny a tím si zkrátit dobu zadržení povolenky (za 1 měsíc zadržení odpracovat 5 hodin brigády). Tuto možnost lze však uplatnit až po uplynutí nejméně poloviny trestu.
 
 
Diskuze:
- dotaz na řešení problematiky příjezdové cesty na rybník Bukový- větve ohnuté, že se nedá projet vozidlem
hospodář vysvětlil problematiku povolením prořezu, jedná se o soukromou cestu a není možné provést zásah, problematika se řeší aspoň částečně odstraněním některých větví
- pan Svoboda – dotaz zda bude na revíru Harta povolen lov 24 hodin
povolení je zatím v řešení – bude uveřejněno na www stránkách, předpoklad je od 16.6. do 31.8.
- hospodář informoval o revíru Tylov nadále není v popisu revírů. Jedná se soukromý revír
- dále hospodář informoval o povolení lovu ryb z loďky na Hartě - lov povolen po celém revíru
- informace hospodáře o lovné míře sumce -míra sumce je 70 cm
- další informace byla věnována pstruhovým povolenkám- je možné zakoupit povolenku na místní revír
pan Sobek – povolení 40 ks ryb na rok pro územní povolenku na Severní Moravě je nejdražší v republice
- pan Sedlák – dotaz na problematiku parkování na Hartě, není místo pro parkování vozidel
hospodář informoval o dlouhodobé problematice, především finanční a majetkové na zřízení
parkovacích míst 
- informace o plánu na zavedení placení členské známky společně s brigádnickou povinností je problematické při vzniklé potřebě zakoupení pouze udržovací známky pro udržení členství, bylo by nutné zajistit udržovací známku v rozdílné finanční hodnotě.
 
Usnesení členské schůze:
Pan Navrátil přednesl návrh na usnesení výroční členské schůze MO Bruntál:
 
Viz příloha
 
Na dnešní schůzi je přítomno 47 členů.
Pan Janíček nechal hlasovat o jednotlivých bodech  návrhu na usnesení, návrh byl schválen. 
Dále pak poděkoval všem členům za účast, popřál mnoho rybářských i osobních úspěchů a ukončil schůzi.
 
Příloha: usnesení členské schůze MO ze dne 23.03.2013
 
 
Zapsal: Haderka Pavel, Jednatel

Janíček Vilém v.r.
předseda MO

 
 

U S N E S E N Í
Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS BRUNTÁL
konané dne 23.3.2013

 
Členská schůze schvaluje:
zprávu o činnosti MO za období od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013 včetně zprávy hospodáře
zprávu o finančním hospodaření za rok 2012
zprávu dozorčí komise za rok 2012
rozpočet na rok 2013
členská schůze hlasováním rozhodla v souladu s jednacím řádem o tom, že její usnesení je závazné pro všechny členy MO
 
Členská schůze ukládá:

výboru MO:
zajistit v roce 2013  řádné čerpání finančních prostředků dle rozpočtu a zajistit řádný chod organizace
zajistit splácení půjčky z FRR dle splátkového kalendáře
trvale kontrolovat činnost rybářské stráže a přijímat opatření ke zkvalitnění její činnosti. V průběhu roku zorganizovat kontroly za účasti PČR a skupiny členů RS na revíru Slezská Harta.
nadále uplatňovat plnění pracovní povinnosti úplatnou formou při zakoupení povolenky, přičemž hodnota 1 brigádnické hodiny je stanovena na 60,-Kč/1 hod. tj. úhrada 600,- Kč/1 rok s tím, že pro prodej povolenek na r. 2014 nebudou uplatněny žádné výjimky z  tohoto plnění, mimo případy hodné zvláštního zřetele. Žadatelé o tuto výjimku jsou povinni podat žádost o její poskytnutí výboru MO do 30. 11. 2013 a doložit oprávněnost poskytnutí této výjimky příslušnými doklady o finanční nouzi.
pracovní povinnost je možno splnit dodáním naturálií. Na toto plnění je možno použít jen materiál potřebný pro činnost MO a to v množství, jehož tržní hodnota v tržních cenách odpovídá hodnotě celoroční pracovní povinnosti.
 
B) členům MO:
odevzdat do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenek řádně uzavřené sumáře včetně součtu všech docházek na jednotlivých revírech (včetně docházek bez úlovku).
ukládá těm členům, kteří si budou kupovat povolenku na rok 2013 před 15. 1. 2014 povinnost, odevzdat povolenku za rok 2013 s řádně provedenou sumarizací úlovků a docházek při zakoupení nové povolenky
při lovu na všech revírech udržovat pořádek na místě lovu a před odchodem od vody provést úklid místa lovu.
 
 
V Bruntále 23.3.2013

vložil: Vilém Janíček | zveřejněno: 09. 06. 2013 | přečteno: 3358x©2012 - ČRS MO Bruntál, z.s. | převzetí obsahu stránek bez souhlasu vedení ČRS MO Bruntál, z.s. není povoleno | tiskové chyby vyhrazeny.

Webové stránky vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Další stránky věnované phpRS - www.phprs.net.
Layout: White light - Upravil: JoeSoft. Layout (vzhled) byl dále přizbůsoben.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem, logotypy apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.